Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název
Obec Běrunice

 

2. Důvod a způsob založení
Dle zákona č. 128/2000 Sb.

 

3. Organizační struktura
Organizační struktura

 

4. Kontaktní spojení

Obecní úřad Běrunice

 

5. Dokumenty

Rozpočet 2010

Rozpočet 2011

Rozpočet 2012

Rozpočet 2013

Rozpočet 2014

Rozpočet 2015

Rozpočet 2016

 

6. Žádosti o informace
Státní orgány a orgány územní samosprávy jsou povinny přiměřeným způsobem poskytovat informace o své činnosti, dle čl. 17 Listiny základních práv a svobod. Pravidla pro poskytování informací a postupy při vyřizování žádostí o informace stanoví z.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „tento zákon“), ve znění pozdějších předpisů.
Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo elektronických komunikací.
V případě, že není žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel tuto informaci za dostačující, je třeba podat tuto žádost písemně.

Výroční zprávy - Přijaté žádosti


7. Příjem žádostí a dalších podání

  • na obecním úřadě písemně
  • elektronicky pomocí el. podatelny
  • e-mailem na:ou@berunice.cz
 
8. Opravné prostředky
 

(místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech)

Opravný prostředek lze podat pouze písemně, a to osobně na podatelnu obecního úřadu nebo poštou na adresu Obecní úřad Běrunice Hlavní č.p. 176 289 08 Běrunice . Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. V odvolání musí být uvedeno jméno a adresa žadatele, jednací číslo rozhodnutí (bylo-li vydáno), který odbor rozhodnutí vydal nebo měl vydat a proti čemu se žadatel odvolává. Speciální formulář pro podávání opravných prostředků není vydán.

 

9. Návody pro řešení životních situací

Portál veřejné zprávy
 

10. Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad pro poskyt. informací dle Z č.1061999Sb._pdf (234221)