Zasedání ZO Běrunice

04.01.2011 19:13

Zasedání Zastupitelstva obce Běrunice  20.12.2010 (zápis)

Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce

P r o g r a m :

1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Rozpočet na rok 2011
4) Úprava rozpočtového výhledu na rok 2011
5) Vyhodnocení nabídek na akci MŠ Běrunice
6) Rozpočtové opatření č.6/2010
7) Podání žádosti o dotaci
8) Žádosti občanů
9) Různé
10) Usnesení na závěr

1) Zasedání zastupitelstva obce zahájila a všechny přítomné přivítala starostka Iva Schmidová. Konstatovala, že zasedání bylo včas a řádně svoláno a bude se řídit stanoveným programem jednání. Protože byli přítomni všichni členové zastupitelstva, prohlásila zasedání za usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu jmenovala paní Dagmar Franclovou a pana Marka Mašindu.

2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.

3) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet na rok 2011 jako schodkový. Na dofinancování byly použity finanční prostředky z minulých let. Rozpočet byl schválen podle
paragrafů. Fotokopie je přílohou tohoto zápisu. Příjmy : 8 735 100,-Kč, výdaje: 11 735 100,-Kč, financování: 3 000 000,-Kč – (přebytek z minulých let).

4) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo úpravu rozpočtového výhledu 2010-2014 pro rok 2011.

5) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodavatele akce „Stavební úpravy MŠ Běrunice“. Na návrh komise pro výstavbu a rozvoj obce byla jako nejvýhodnější nabídka vyhodnocena nabídka firmy Kobla spol. s r.o. , Ke Koble 1100, Pečky, neboť splňuje všechny podmínky a nabízí nejnižší cenu spolu s vhodnými termíny dodávky.

6) ZO schválilo rozpočtové opatření č. 6/2010 – jedná se o úpravu rozpočtu na položce 4111 ( dotace na výdaje spojené se sčítáním lidu, domů a bytů v roce 2011 a další úpravy).

7) ZO schválilo podání žádosti o dotaci ze SFROM na rok 2011. Obec požádala o dotaci na plynofikaci, ústřední vytápění , napojení na SV a TV v budově MŠ Běrunice čp.152.
ZO odsouhlasilo spolufinancování této akce z vlastních zdrojů.

8)Jednání pokračovalo vyřízením žádostí občanů

- ZO projednalo žádost paní Marcely Kazdové z Velkých Výklek o přidání jednoho světla na Malou Stranu před čp. 58.

9) V bodě různé byly projednány následující záležitosti

-ZO projednalo nabídku firmy Deblice – lesy s.r.o. na těžbu v obecním lese Holička . Dalším jednáním byla pověřena starostka obce.

-ZO odsouhlasilo výpověď nájemní smlouvy na hostinec Kampelička ve Velkých Výklekách panu Milanu Švábenskému z důvodů stížností občanů. Výpověď bude podána k 31.12.2010 s 2měsíční výpovědní lhůtou. Předání se uskuteční k 28.2.2011.

-ZO odsouhlasilo vyhlášní výběrového řízení na pronájem hostince Kampelička ve Velkých Výklekách. Dále byly projednány podmínky pronájmu .

-ZO pověřilo starostku a místostarostu dle zákona č. 94/1963 Sb., o rodině k možnosti učinit prohlášení o uzavření manželství.

-ZO odsouhlasilo přijetí pracovníka na zimní údržbu chodníků formou dohody o provedení práce s panem Josefem Kubánkem,bytem Velké Výkleky 16, na dobu do 31.12.2010.

-Starostka seznámila ZO s dopisem KÚSK ohledně navýšení příspěvku na dopravní obslužnost.

-Úpravou rozpočtu k 31.12.2010 formou rozpočtového opatření č. 7/2010 ZO pověřuje účetní paní Janu Mašindovou. Rozpočtové opatření č. 7/2010 bude schváleno na prvním zasedání ZO v roce 2011.

-Starostka informovala ZO o zřízení spořícího účtu u KB Nymburk, na který bylo převedeno 7 000 000,-Kč.