Zasedání ZO Běrunice

06.12.2010 19:06

Zasedání Zastupitelstva obce Běrunice ze dne 29.11.2010 (zápis)

Přítomno: 11 členů zastupitelstva obce
1 občan

P r o g r a m :

1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Návrh rozpočtu na rok 2011
4) Rozpočtové opatření 5/2010
5) Výběrové řízení na dodavatele akce rekonstrukce MŠ
6) Prodej pozemku panu Hálovi, Běrunice
7) Směnná smlouva pan Voráček
8) Smlouva o věcném břemenu pan Voráček
9) Inventarizace majetku obce k 31.12.2010
10) Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
11) Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpad
12) Žádosti občanů
13) Různé
14) Diskuze
15) Usnesení na závěr

 


1) Zasedání zastupitelstva obce zahájila a všechny přítomné přivítala starostka Iva Schmidová. Konstatovala, že zasedání bylo včas a řádně svoláno a bude se řídit stanoveným programem jednání. Protože byli přítomni všichni členové zastupitelstva, prohlásila zasedání za usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu jmenovala pana Oldřicha Hochbergera a Ing. Milana Zimu.

2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.

3) Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu na rok 2011, který bude vyvěšen na úřední desce po dobu 15ti dnů a poté bude schválen.

4) Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.5/2010. Rozpočtové opatření se týká především úpravy v §4112 a § 6112

5) Zastupitelstvo obce otevřelo nabídky firem na stavební úpravy MŠ, o čemž byl sepsán protokol a pověřilo komisi pro výstavbu a rozvoj obce ke zhodnocení nabídek a navržení dodavatele.

6) Zastupitelstvo obce s konečnou platností projednalo a schválilo prodej části obecního pozemku č.par. 132/66 k.ú. Běrunice o výměře 117 m2. Cena byla stanovena ve výši 10 560,-Kč a byla stanovena dle odhadní ceny 5 160,-Kč , doposud vynaložených výdajů za zpracování geometrického plánu 5 000,-Kč a za odhad 400,-Kč. Dále odsouhlasilo, že další výdaje spojené s prodejem (sepsání kupní smlouvy u notářky a poplatek za vklad do katastru) si již zaplatí kupující.

7) ZO odsouhlasilo výměnu pozemků č.par. 121/4 k.ú. Vlkov nad Lesy o výměře 8660 m2 – ostatní komunikace ve vlastnictví manželů Voráčkových za obecní pozemek č.par. 116/1 k.ú. Vlkov nad Lesy o výměře 24355 m2 – orná půda.

8) ZO projednalo smlouvu o zřízení věcného břemene pro pana Pavla Voráčka na pozemku č.par. 256/2 k.ú. Vlkov nad Lesy pro umístění energetického zařízení (přípojka vysokého napětí). Toto bude vyvěšeno na úřední desce po dobu 15ti dnů.

9) Za účelem provedení inventarizace majetku obce byla ustavena inventarizační komise v tomto složení: předseda- ing. Šťastná Martina,
členové - ing. Vanžurová Anna, Hochberger Oldřich, Franclová Dagmar,
Mgr. Kubánková Marta a ing. Doskočil Marcel.
Inventarizace bude provedena ve dnech 20.12.2010 – 20.1.2011.

10) ZO schválilo vydání obecně závazné vyhlašky č.1/2010 o místních poplatcích s platností od 1.1.2011.

11) ZO schválilo vydání obecně závažné vyhlášky č. 2/2010 o poplatcích za odpad s platností od 1.1.2011. Na základě této vyhlášky se zvyšuje poplatek za odpad na 450,-Kč na osobu. Za chalupy a prázdné domy poplatek zůstává ve výši 500,-Kč ročně.

12) Jednání pokračovalo vyřízením žádostí občanů

-ZO projednalo žádost manželů Benákových Velké Výkleky čp.2 a odsouhlasilo odkoupení části pozemku ve vlastnictví manželů Benákových č.par. 346 v k.ú. Velké Výkleky, do kterého zasahuje místní komunikace a zelený pás. Cena by byla stanovena dohodou a vycházela by z odhadní ceny zvýšené o náklady dosud vynaložené a náklady spojené s převodem do vlastnictví obce. Vše bude ještě s vlastníky projednáno.

-ZO vzalo na vědomí žádost manželů Kovářových, ul. K.H.Borovského 676, Městec Králové, o odprodej obecního pozemku č.par. 77/2 v k.ú. Běruničky o výměře 208 m2. Záměr byl předběžně zastupitelstvem odsouhlasen.

13) V bodě různé byly projednány následující záležitosti

- ZO projednalo a odsouhlasilo žádost firmy BezvaNET s.r.o., Máchova 226/IV, Chlumec nad Cidlinou o umístění retranslační stanice pro provoz internetu na objektu MŠ Běrunice čp.152. Zastupitelstvo navrhuje, aby místo nájemného byl zřízen bezplatný přijem internetu pro MŠ.

-Dále ZO zvolilo členy finančního výboru: Franclová Dagmar, Kubovčík Martin, členy kontrolního výboru: Mgr Kubánková Marta, ing. Vanžurová Anna, členy kulturní komise: Mgr. Kubánková Marta, MašindaMarek, Pilař Vladimír a Papežová Hana.

- ZO zřídilo komisi pro výstavbu a rozvoj obce – předseda ing. Šťastná Martina, členové ing. Vanžurová Anna a Lindr Lukáš.

- Starostka seznámila s nabídkou SŽDC Hradec Králové na odkoupení budovy bývalé zastávky Běrunice včetně pozemku pod budovou č.par. 144 v k.ú. Běrunice. Zastupitelstvo vzalo toto na vědomí a pověřilo starostku k dalšímu jednání s firmou SŽDC.

- ZO projednalo a odsouhlasilo žádost obce Kněžičky ohledně možnosti připojení obce Kněžičky na vodovod připravovaný pro obec Běrunice. Záležitost bude projednána s projektantem akce. V případě realizace výstavby vodovodu budou náklady na zvýšení dimenze projektantem stanoveny a obci Kněžičky vyúčtovány.

- ZO schválilo podpisové vzory pro účetnictví a styk s bankou.


14) Diskuze
- Paní ing. Vanžurová navrhla vybírání příspěvků od obcí, jejichž děti navštěvují naší školu (Kněžičky) . Zastupitelstvo návrh zamítlo.
-Návrh paní ing. Vanžurové na přijetí stálého zaměstnance zastupitelstvo projednalo a rozhodlo o vypsání výběrového řízení .
-Zastupitelstvo dále odsouhlasilo provedení průklestu stromů na veřejných prostranstvích, jejichž zdravotní stav je již narušen a dále drobné probírky a úpravy.
Běruničky – dvě břízy u zastávky autobusů
Běrunice – dva smrky na návsi
Vlkov nad Lesy – kaštan u zastávky autobusů