Zápis dětí do MŠ Běrunice

02.04.2018 10:00

Zápis dětí do mateřské školy, školní rok 2018 / 2019

 

Mateřská škola Běrunice vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2018/2019.

Přijímání dětí do MŠ se uskutečňuje dle Školského zákona 561/2004 Sb. §34. Zákon stanoví povinnost předškolního vzdělávání ve školním roce 2018-19 pro děti narozené 1. 9. 2012 – 31. 8. 2013. Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete vyzvednout v mateřské

škole v pracovní dny od 8:00 do 15:00 hodin.

 

Vyplněné žádosti do MŠ přijímáme na adrese:

Mateřská škola Běrunice 152, okres Nymburk DNE 2. 5. 2018 OD 9:00 DO 15:00 HODIN V

KANCELÁŘI ŠKOLY, kde vám bude přiděleno REGISTRAČNÍ ČÍSLO.

 

Při zápisu do MŠ předloží zákonní zástupci:

1. žádost o přijetí dítěte do MŠ potvrzenou od poskytovatele zdravotních služeb o povinném

očkování (dle novely vyhlášky 537/2006 Sb. o očkování proti infekčním nemocem, dále pak dle

Školského zákona § 34 odst. 5 – zvláštní předpis 22, a dle zákona o ochraně veřejného zdraví

zákona č. 258/200 Sb. § 50)

2. občanský průkaz zákonného zástupce - k ověření totožnosti a bydliště

3. rodný list dítěte

4. vyjádření poradenského zařízení k posouzení školní zralosti dítěte (u těch dětí, kde se žádá o

odklad školní docházky)

5. potvrzení o trvalém bydlišti

Výsledky přijímacího řízení (dle registračních čísel) budou zveřejněny do 30 dnů ode dne ukončení

zápisu na vstupních dveřích do MŠ, ve složitějších případech do 60 dnů.

 

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání:

Do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Běrunice 152, okres Nymburk, budou

podle § 34 Školského zákona přijímány děti zpravidla ve věku 3-6 let dle níže uvedených kritérií.

O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o zkušebním pobytu dítěte v mateřské škole rozhoduje

vždy ředitelka mateřské školy.

 

Kriteria pro přijetí dětí :

· děti s povinným předškolní vzděláváním-děti, které dovrší šesti let věku v období od

            1.9.2018 do 31.8.2019 a děti, kterým byl schválen odklad školní docházky

· děti s přednostním právem přijetí-děti, které k 31.8.2018 dosáhnou nejméně třetího roku

            věku

· s trvalým pobytem v Běrunicích ,Běruničkách, Velkých Výklekách, Slibovicích ve Vlkově

            nad Lesy a Kněžičkách - dle věku od nejstarších po nejmladší