Výběrové řízení na účetní pro OÚ Běrunice

05.02.2016 13:52

OBECNÍ  ÚŘAD BĚRUNICE

Hlavní 176, 289 08 Běrunice,  IČO: 00238988

tel.325 650 024, e-mail:schmidova@berunice.cz

V y h l a š u j e

veřejnou výzvu dle § 6 zákona 312/2002 Sb. na obsazení pracovní funkce na Obecním úřadě BĚRUNICE – úředník(ce) veřejné správy- účetní pro územní samosprávní celek Běrunice.

 

Místo výkonu práce: OÚ Běrunice

 

Předpoklady pro výkon funkce:

Uchazeč(ka) musí být státním občanem České republiky, pokud je cizím státním občanem, musí mít v ČR trvalý pobyt, dosáhl(a) 18 let, je způsobilý(á) k právním úkonům, je bezúhonný(á), ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovených zvláštním právním předpisem.

 

Požadujeme:

- úplné středoškolské vzdělání s maturitou
- základní ekonomické znalosti
- znalost práce s PC
- schopnost samostatně pracovat
- organizační schopnosti
- komunikativnost, flexibilita

Výhodou:

- znalost účetnictví pro veřejnou správu včetně DPH

- znalost mzdové agendy

- znalost práce s rozpočtem a roční závěrkou

- znalost legislativy veřejné správy a správních činností

- znalost výkaznictví, archivnictví

- znalost správy majetku

- praxe ve veřejné správě

- zkoušky na provádění legalizace a vidimace

 

Předpokládaný nástup do pracovního poměru:

pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce, nástup možný od 1.4.2016

 

Písemná přihláška uchazeče(ky) k vyhlášené veřejné výzvě musí obsahovat:

Jméno, příjmení, příp.titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (u cizího státního občana číslo dokladu k povolení k pobytu), telefon, datum a podpis uchazeče(ky).

 

K přihlášce připojí uchazeč(ka) tyto doklady:

a) životopis, ve kterém uchazeč(ka) uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech

    a dovednostech týkajících se výše uvedených oblastí  

b) originál nebo ověřenou kopii výpisu z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích

    státních příslušníků doklady dle zákona č.312/2002 Sb., § 6 odst.4 písm.b)

c) ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém (ukončeném) vzdělání.

 

Lhůta pro podání přihlášek: 29. února 2016.

 

Způsob podání přihlášky:

V zalepené obálce, na které bude výrazně uvedeno „ NEOTVÍRAT“ – Veřejná výzva, adresované na starostku Obce Běrunice, paní Ivu Schmidovou a zaslané na adresu:

Obec Běrunice, Hlavní 176, 289 08 Běrunice,

nebo doručené osobně do podatelny Obecního úřadu Běrunice na tutéž adresu.

Na zadní straně bude uvedeno: Jméno, příjmení a zpáteční adresa uchazeče.

 

Bližší informace k pracovní náplni mohou uchazeči obdržet na tel. 724 186 948 nebo 725 021 373.

 

Po skončení výběrového řízení budou uchazečům jejich písemné materiály vráceny.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit veřejnou výzvu a to i v jejím průběhu.

Proti zrušení veřejné výzvy se nelze odvolat.

 

Zveřejněno v Běrunicích dne:   5. 2. 2016

 

Iva Schmidová, starostka Obce Běrunice

 

 

 

 

Vyvěšeno:    5.2.2016                                                             Sejmuto: 29.2.2016