Připojování kanalizace

14.12.2015 19:58

O Z N Á M E N Í

 

                Obecní úřad oznamuje občanům , kteří mají své nemovitosti připraveny k přepojení na splaškovou kanalizaci, ať se nahlásí na obecní úřad ( tel.325 650 024, 725 021 373, 724 186 948 ) a domluví termín přepojení.

K samotnému spuštění průběžně dochází od 14.prosince 2015.

 

Z jednotlivých domácností musí být do domovní čerpací stanice (DČS) svedeny veškeré odpadní vody z koupelen, záchodů a kuchyní.   Do domovní čerpací stanice z domácností nepatří:

* dešťové vody z okapů a zpevněných ploch, bazénové vody

* balastní vody z podzemních vod (např. vody prosakující do sklepů, jímek a

   podobně) 

* odpadní vody a kaly ze stávajících žump a septiků (odvoz těchto fekálních

   vod si zajistí

   vlastník objektu na velkou městskou ČOV)

* vyčištěné odpadní vody z domovních ČOV

* vody  ze zemědělské činnosti (močůvka, pesticidy apod.

* odpady z kuchyňských drtičů potravin

* tuky ze smažení pokrmů (ty patří na skládku)

* vlhčené ubrousky, hadry, pleny apod.

 

Majitel nemovitosti nesmí v žádném případě zasahovat do elektrického vystrojení a technologické části čerpací šachty.

 

V zájmu obce jako provozovatele je, aby kanalizace sloužila bez větších problémů především Vám jako odběratelům a tím došlo ke zlepšení životního prostředí v obci.    

 

 

 

 

                                                                                                                             Iva Schmidová v.r.

                                                                                                                                 starostka obce