Informace pro občany - kanalizace

30.09.2015 18:25

 

Vrtání otvorů do šachet pro potrubí
Pan Ortínský - tel.732 859 129

 

Běrunice, V. Výkleky - ČOV a tl. kanalizace

Elektroinstalace

 

kanalizace-informace pro občany.pdf (279172)

Výstavba tlakové kanalizace

a čistírny odpadních vod - Běrunice a Velké Výkleky

 

Informace pro občany a vlastníky nemovitostí

 

 

Vážení občané, vlastníci nemovitostí,

v naší obci byla zahájena výstavba tlakové kanalizace a čistírny odpadních vod. Chtěli bychom Vám proto podat základní informace o stavbě, které se budou týkat každého z nás.

Vybudování splašková kanalizace bude pro naši obec a občany velkým přínosem, proto doufáme, že dočasná dopravní omezení a jiné komplikace způsobené výstavbou přijmete se shovívavostí.

Pokud se tak již nestalo, budou postupně každého vlastníka nemovitosti kontaktovat pracovníci stavební firmy, aby s ním domluvili konkrétní umístění šachty, umístění skříňky ovládací automatiky, způsob a termíny provedení práce na jeho pozemcích. S nimi budete mít možnost konzultovat veškeré technické otázky a nejasnosti ohledně výstavby.

Dále se také začátkem roku 2015 připravuje veřejná informační schůze. Zde Vám budou podány další informace a zodpovězeny případné dotazy.

 

Základní údaje o stavbě

Zahájení stavby: 4.9.2014

Předpokládané ukončení stavby: 30.9.2015

Zhotovitel stavby: Porr a.s.+ Stavitelství Řehoř s.r.o.

 

Jednoduché schéma kanalizace u Vašeho domu

 

Veškeré odpadní vody z domu jsou gravitační přípojkou svedeny do čerpací šachty, odkud jsou čerpadlem přečerpány do výtlačného potrubí, které vede do uličního řadu a dále až do čistírny odpadních vod. Celý systém funguje automaticky.

 

Co dodává obec ve spolupráci se zhotovitelem stavby Porr a.s. + Stavitelství Řehoř s.r.o.

 

Obec ve spolupráci se zhotovitelem stavby dodá a zaplatí tyto části dle obrázku:

 

3. ovládací automatika - je třeba promyslet vhodné umístění skříňky, technické podrobnosti uvedeny níže

 

     4. chránička kabelů s propojovacím kabelem

Pouze v případě, že by kabel propojující ovládací skříňku a čerpací šachtu byl delší než 5 m, uhradí majitel nemovitosti zbývající metry kabelu

 

     5. čerpací šachta včetně technologického vybavení (čerpadla, plováky atd.)

Velikost šachty většinou o průměru 0,80 m, výkop cca 1,50 x 1,50 m – hloubka dle přítoku. Je třeba promyslet vhodné umístění.

 

8. výtlačné potrubí (tlakové potrubí od šachty k uličnímu řadu)

 

Co bude platit a zajišťovat majitel připojované nemovitosti

 

Majitel nemovitosti  bude zajišťovat vybudování a zaplatí tyto části dle schématu:

 

2.       Přívod nízkého napětí (NN) pro ovládací automatiku včetně jeho revize - technické podrobnosti uvedeny níže

 

7.       Gravitační přípojku

 

Majitel nemovitosti zajistí přivedení gravitační přípojky od domu k šachtě včetně propojení do šachty, bez možnosti přivádění odpadních vod před montáží technologie. Hloubka zaústění do čerpací šachty min. 1,00 m ode dna šachty.

Na pokyn obce zajistí vlastník propojení gravitační přípojky od domu do čerpací šachty a odstavení stávajícího septiku (jímky) včetně likvidace jeho (jejího) obsahu. Tyto „zahnilé“ odpadní vody nelze přečerpat do tlakové kanalizace, protože čistička odpadních vod není technologicky vybavena na takové jednorázové množství starých kalů.

Mezi osazením čerpací šachty a jejím zprovozněním může proběhnout i několik měsíců, neboť musí být nejdříve dokončena čistírna odpadních vod včetně uvedení do zkušebního provozu. Zprovoznění ČOV se předpokládá začátkem října 2015.

Při osazování technologie do šachty bude třeba zajistit možnost napuštění šachty vodou pro odzkoušení funkčnosti, nejlépe zahradní hadicí.

Před zahájením výkopových prací bude dobré označit veškeré inženýrské sítě v majetku jednotlivých vlastníků v místě prováděných zemních prací (přípojky elektro, plynu, vodovodní přípojka, stávající kanalizační potrubí, apod.)

 

Do čerpací šachty není možné zaústit odvody dešťových vod!

 

 

Technické informace přívodu elektro

Informace jsou uvedeny pro šachty u rodinných domů, které jsou osazeny jedním kusem čerpadla. Pro zesílená provedení u bytovek budou tyto údaje upřesněny individuálně.

 

Přívod NN pro ovládací automatiku (č.2 ve schematu)

kabel CYKY dle platných norem (5C x 2,5, 5C x 4)

jistič 3f 16B/400V

proudový chránič – Un = 400V (pokud není součástí elektroinstalace objektu – osadí zhotovitel v rámci své dodávky)

-        In = 40A

-        IDn = 0,03A

-        charakteristika G

Majitel nemovitosti zajišťuje také revizi přívodu.

 

 

 

Skříňka ovládací automatiky (č.3 ve schematu)

Dle konkrétních podmínek u každé nemovitosti si majitel zvolí jednu z těchto možností skříňky ovládací automatiky. 

a)  ovládací automatika uchycená na zdi

-    přívod kabelu NN vyveden na zdi objektu s rezervou 0,5 – 1,0 m v místě s možností každodenní kontroly optické signalizace. Min. výška spodní hrany ovládací automatiky 0,60 m nad upraveným terénem.

b) ovládací automatika zapuštěná do zdi

-    přívod kabelu NN vyveden na zdi objektu s rezervou 0,5 – 1,0 m v místě s možností každodenní kontroly optické signalizace. Min. výška spodní hrany ovládací automatiky 0,60 m nad upraveným terénem.

-    provedení otvoru o rozměrech - provede zhotovitel

-    rozměr skříně pro zapuštění 25 x 25,6 x 7 cm  (v š h)   

-    otvor ve zdivu min. 27 x 27 x 8 cm  (v š h) a od jeho středu  kolmo dolů drážku pro chráničku min. 6 x 6 cm  (š  h)          

-    zapravení otvorů provede majitel nemovitosti (není součást dodávky zhotovitele)

 c) ovládací automatika umístěná na stojanu 

 -   přívod kabelu NN vyveden s rezervou cca 2,0 m v místě osazení stojanu  s možností každodenní kontroly optické signalizace. Min. výška spodní hrany ovládací automatiky 0,60 m nad upraveným terénem. Stojan dodá zhotovitel.                  

            

 

Předběžný časový plán výstavby

 

1)montáž šachet od ledna do září 2015

2)montáž čerpadel od července do září 2015

 

Je možné umístit šachtu jinam, než je zakresleno v projektu pro stavební povolení?

Ano, přesunutí šachty na jiné místo oproti stavebnímu povolení je možné. Přesunutí v rámci stejného pozemku je úředně bez problémů. Pokud byste však chtěli šachtu přemístit na jiný pozemek (např. z obecního pozemku na vlastní či naopak), bude třeba požádat o změnu stavebního povolení. Tuto změnu povolení vyřídí obec ve spolupráci se zhotovitelem stavby. Je však třeba o tom informovat s dostatečným časovým předstihem. Přesné umístění šachet domluvte s pracovníky stavební firmy, kteří Vás budou kontaktovat.

 

 

Náklady na provoz kanalizace

Jakmile bude tlaková kanalizace zprovozněna, bude každý občan či majitel nemovitosti platit stočné. Dalším nákladem bude platba ze elektřinu, která bude pohánět čerpadlo.

 

Stočné

Provozovatelem kanalizace bude obec, stočné se proto bude hradit obci. Po spuštění kanalizace bude předpokládaná výše stočného 40,-/m3 pro rok 2015. V dalších letech bude cena upravovaná s ohledem na inflaci podle směrných čísel dle vyhlášky.

 

 

 

Náklady na elektřinu za čerpadla

Dalším nákladem bude částka za provoz čerpadla, které bude napojeno na rozvod elektrické energie domu. Výše této částky bude individuální jednak dle množství přečerpávaných odpadních vod, jednak dle konkrétních tarifů dodavatelů el. energie jednotlivých domácností. Uvádíme příklad pro průměrnou rodinu.

Čtyřčlenná rodina v průměru spotřebuje za rok 175 metrů kubických vody. Spotřeba elektrické energie čerpadla počítaná na čtyřčlennou rodinu o průměrné spotřebě vody za rok, je 88 kWh/rok. Při dnešních cenách elektrické energie tedy kolem 400 Kč/rok. Tedy přepočteme-li, částka na jednu osobu za měsíc navíc za elektřinu se bude pohybovat kolem 10 Kč.

Jak budou řešeny případné závady kanalizace

Provozovatelem kanalizace po jejím zprovoznění bude obec Běrunice, která zajistí zaškoleného pracovníka na případné opravy či výměny čerpadel. V případě poruchy budou majitelé nemovitostí kontaktovat tohoto pracovníka, který závadu odstraní zdarma, pokud bude způsobena vadou či opotřebením technologie. Pokud by však závada kanalizace byla způsobena přímo majitelem nemovitosti (např. vhozením nevhodných předmětů do kanalizace), bude náklady na tuto opravu hradit majitel.

 

 

Kontakty

 

Zástupce zhotovitele Porr a.s.: Miroslav Orlík 602489631, Petr Křen 725863748       

Zástupce zhotovitele Stavitelství Řehoř s.r.o.: Petr Junek 736480688

 

Pro vybudování přívodu elektřiny pro automatiku a připojení gravitační přípojky od domu do šachty si může každý majitel nemovitosti domluvit kteroukoli osobu či firmu. Aby bylo pro majitele snadnější zajištění těchto prací, obec oslovila tyto osoby, které jsou seznámeny s problematikou a technickými požadavky na výstavbu kanalizace v naší obci. V případě Vašeho zájmu je můžete kontaktovat.

 

Elektrikáři:

MEDIOS Městec Králové pan Vytlačil: 604794394

Hochberger Miroslav: 604579914

Podlaha Josef: 604422192

 

Instalatéři:

Lehký Pavel – voda-plyn-topení Městec Králové:  602428664

Zemní práce:

Janek Martin- Sloveč : 723834738